САНАМЖ

2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэхийг хүсэгчид дараах мэдээлэлтэй заавал танилцаж, зөвшөөрсөн байна.

1. 2021-2022 оны Дотоод хэргийн их сургуулийн бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн журам -тай танилцсан байх.

2. Иргэн нь элсэлтийн бүртгэлд оруулсан утасны дугаар болон бусад мэдээллийн үнэн зөв байдлыг өөрөө хариуцах ба алдаатай, буруу мэдээлэл оруулснаас үүсэх асуудлыг ДХИС хариуцахгүй.

Copyrights © 2019 ДХИС. All rights reserved.